به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران به نقل از روابط عمومی معاونت اطلاع رسانی معاونت اجتماعی و ارشاد فرماندهی انتظامی استان مرکزی دو نفرناشناس درجلو ترمینال جنوب شهرستان تهران با مراجعه به یک دستگاه خودروی سمند ازراننده آن تقاضا می کنند درازای مبلغ قابل ملاحظه ای کرایه به صورت دربستی آنان را به شهرستان کمیجان برساند.راننده نیز پذیرفته وبه سمت کمیجان با دو سرنشین حرکت می کند .

حوالی شهرستان کمیجان حدود ساعت سه بامداد سرنشینان با استفاده از تاریکی شب و تهدید اسلحه راننده خودرو را مجبور می کنند که ازجاده اصلی منحرف و به سمت بیابان حرکت نماید.

دراین حین یکی ازسرنشینان با شلیک گلوله به سمت راننده خودرو قصد به قتل رساندن وی وسرقت خودرو را داشته که خوشبختانه با اقدام به موقع ،راننده مذکور ازخطر گریخته و با بازنمودن درب خودرو به فرار به سمت یکی از روستاهای اطراف می نمایند و سریعاً مراتب را به مرکز فوریت های پلیسی 110 شهرستان کمیجان اطلاع می دهد.

بلافاصله مامورین درمحل حاضر که سارقین با دیدن ماموران ازسبه گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران به نقل از روابط عمومی معاونت اطلاع رسانی معاونت اجتماعی و ارشاد فرماندهی انتظامی استان مرکزی دو نفرناشناس درجلو ترمینال جنوب شهرستان تهران با مراجعه به یک دستگاه خودروی سمند ازراننده آن تقاضا می کنند درازای مبلغ قابل ملاحظه ای کرایه به صورت دربستی آنان را به شهرستان کمیجان برساند.راننده نیز پذیرفته وبه سمت کمیجان با دو سرنشین حرکت می کند .

حوالی شهرستان کمیجان حدود ساعت سه بامداد سرنشینان با استفاده از تاریکی شب و تهدید اسلحه راننده خودرو را مجبور می کنند که ازجاده اصلی منحرف و به سمت بیابان حرکت نماید.

دراین حین یکی ازسرنشینان با شلیک گلوله به سمت راننده خودرو قصد به قتل رساندن وی وسرقت خودرو را داشته که خوشبختانه با اقدام به موقع ،راننده مذکور ازخطر گریخته و با بازنمودن درب خودرو به فرار به سمت یکی از روستاهای اطراف می نمایند و سریعاً مراتب را به مرکز فوریت های پلیسی 110 شهرستان کمیجان اطلاع می دهد.

بلافاصله مامورین درمحل حاضر که سارقین با دیدن ماموران ازسرقت خودرو منصرف شده و با استفاده ازتاریکی شب به سمت بیابان های اطراف متواری می گردند.

لذا دراین خصوص پرونده ای تنظیم و با استفاده از مشاهدات راننده خودرو سارقین چهره نگاری شده وتحقیقات گسترده ای جهت دستگیری آنان دردستورکار مامورین نیروی انتظامی شهرستان فوق قرار می گیرد و نهایتاً یکی ازسارقین ساعت چهار بعدازظهر روز جمعه مورخ 21بهمن درشهرستان کمیجان دستگیرکه با انجام بازجویی های فنی او که در یکی از روستاهای بخش خنداب ازتوابع شهرستان اراک ساکن بوده مورد شناسایی قرارمی گیرد.

بلافاصله مامورین به محل مورد نظر اعزام که سارق دوم به محض مشاهده مامورین به سمت آنان اقدام به تیراندازی نموده و تهدید می کند اگر به او نزدیک شوند خود را می کشد که با درایت مامورین نهایتاً سارق دستگیر و از وی یک قبضه سلاح کمری کشف و هر دو سارق با تشکیل پرونده تحویل مقامات قضائی گردیدند. "رانندگان عزیز" - درصورتی که با اتومبیل شخصی خود اقدام به مسافرکشی می نمائید بخصوص درموارد بین شهری دقت فرمائید ازقبول مسافران ناشناس (بویژه وقتی که دو یا سه نفر باشند ) به محل های دوردست درساعات غیرمعمول خودداری نمائید.
 منصرف شده و با استفاده ازتاریکی شب به سمت بیابان های اطراف متواری می گردند.

لذا دراین خصوص پرونده ای تنظیم و با استفاده از مشاهدات راننده خودرو سارقین چهره نگاری شده وتحقیقات گسترده ای جهت دستگیری آنان دردستورکار مامورین نیروی انتظامی شهرستان فوق قرار می گیرد و نهایتاً یکی ازسارقین ساعت چهار بعدازظهر روز جمعه مورخ 21بهمن درشهرستان کمیجان دستگیرکه با انجام بازجویی های فنی او که در یکی از روستاهای بخش خنداب ازتوابع شهرستان اراک ساکن بوده مورد شناسایی قرارمی گیرد.

بلافاصله مامورین به محل مورد نظر اعزام که سارق دوم به محض مشاهده مامورین به سمت آنان اقدام به تیراندازی نموده و تهدید می کند اگر به او نزدیک شوند خود را می کشد که با درایت مامورین نهایتاً سارق دستگیر و از وی یک قبضه سلاح کمری کشف و هر دو سارق با تشکیل پرونده تحویل مقامات قضائی گردیدند. "رانندگان عزیز" - درصورتی که با اتومبیل شخصی خود اقدام به مسافرکشی می نمائید بخصوص درموارد بین شهری دقت فرمائید ازقبول مسافران ناشناس (بویژه وقتی که دو یا سه نفر باشند ) به محل های دوردست درساعات غیرمعمول خودداری نمائید.

/ 0 نظر / 6 بازدید