بسم الله الرحمن الرحیم ،
 من محمد باقرکبیری مدیرگروه صنعتی کبیر، که شامل شرکتهای خورجین گستر، بافت فرمهین ، زربافت فراهان ، کبیرریس ، سیمان کمیجان وهزاربافت می باشم که به اتفاق دوفرزندم مهندس حمید ومهندس وحید این گروه صنعتی را بنیان نهادیم .
/ 0 نظر / 6 بازدید