يکسال پيش با اين تيتر شروع کرديم :

سلام  ميخواهيم بانوشتن خبرها رويدادها وهر چيز ديگری که به نوعی به شهرستان کميجان مربوط ميشود قدمی در شناساندن اين خطه کهن برداريم

پس کمکمان کنيد.

دراينجا از پيشنهاد وکمکهای مهندس محمد کميجانی (جاويدراد) سپاسگزاری ميکنم.

وامسال به دليل عدم همکاری دوستان ومسئولين در پر بار شدن اين سايت

دلسرد شده ام از نوشتن .

                             

از فردا دوباره شروع خواهم کرد انشاءالله

/ 0 نظر / 8 بازدید