فرا رسيدن ايام شهادت سالار شهيدان و ياران

باوفايش را به عموم شيعيان تسليت عرض

مينماييم

 

 

شعری از رضا مهديان در رثای حضرت عباس(ع):  

ســــا قي تشنه

 

به گلز ا ر شها د ت كر د ه اي آ نك شتــا ب عبـــا س

بر ا د ر را نگا هي كن بد ه يكد م جو ا ب عبــــا س

تو بو د ي يا ر و غمخــــو ا رم ا نيس و مو نــس و يا رم

چر ا د اري تو بر رفتن بدين گو نه شتا ب عــــبا س

ا لا ا ي سا قي تشنه كه غر ق خا ك و خــــو ن گشتـي

چسا ن افتا د ه ا ي بر خا ك از رو ي ركا ب عبــــا س

شكسته قا متم آ نك چو سر و ي د ر كنـــــــــا ر تو

كند ا ين جسم صد چا كات مر ا هر د م كبا ب عبا س

ستو ن خيــــــمه ها من بو د آ ن دست و با زو يت

همه چشم انتظا ر تو كه آ ري مشك آ ب عبــــا س

بنــــــا زم غير تت را من نخــو ر دي آ بي از د ر يا

تو با لبها ي عطشا نت شد ي د ر خو ن خضا ب عبا س

نگا هي كن به چشـــما نم ار آ ن چشما ن خون آ لو د

چر ا با سو ز و با حسر ت چنين رفتي به خو ا ب عـبا س

                   ا لا ا ي غنچــــــه پر پر چه دا غي آ تشـــيـن دا ري

جگر ها كر ده اي تا دا من محشر كبا ب عــــــبا س

به جا ن كند ن در اين صـحر ا ودا عت مي كنم كا خـر

حر م در انتظا ر و دشمنا نم بي حسا ب عبــــــــا س

تو ديشب تا سحـــــر بيد ا ر بو دي و نخو ا بيـد ي

كنو ن د ر بستر ي از خو ن در اين صر ا بخو اب عبا س

بخو اب آسو د ه و آ رام به د ور از هر هيـــا هـو يي

كنا ر علقمــــه يكد م بد و ن ا لتــــها ب عـــــبا س

حد يث ر ز م و ا يثــــــا ر تو تا دنيا ست مي مـا ند

تو كر دي بهتر ين شيو ه به مر د ن انتخا ب عـــــبا س

به چشم مهدیان هر دم زلال اشک می جوشد

چو یاد آرد از آن لبها وآن مشک پر آب عباس

 

 

/ 0 نظر / 7 بازدید