کمیجان خبر ۳ ساله شد به گفته این مطلب:

سه شنبه، 28 بهمن، 1382

سلام  ميخواهيم بانوشتن خبرها رويدادها وهر چيز ديگری که به نوعی به شهرستان کميجان مربوط ميشود قدمی در شناساندن اين خطه کهن برداريم

پس کمکمان کنيد.

دراينجا از پيشنهاد وکمکهای مهندس محمد کميجانی (جاويدراد) سپاسگزاری ميکنم.

/ 0 نظر / 3 بازدید