شهرستان کميجان در سايت شهرکهای صنعتی ايرا ن (چه اطلاعات جامع وکاملی)!! 

 واقع در استان:مرکزی

 جمعيت: 0 تعداد شهرها: 0 تعداد بخشها: 0 تعداد واحدهای دارای پروانه بهره برداری: 0تعداد واحدهاي در حال ساخت و ساز: 0تعداد اشتغال واحدهای دارای پروانه بهره برداری(نفر): 0
ليست شهرک های صنعتی واقع در شهرستانكميجان(0) فاصله هافاصله تا فرودگاه(کيلومتر): 0فاصله تا راه آهن(کيلومتر): 0فاصله تا مرکزاستان(کيلومتر): 0فاصله تا گمرک(کيلومتر): 0فاصله تا نزديکترين بندر(کيلومتر): 0

/ 0 نظر / 3 بازدید