وضع هواي فعلي 
كميجان


موقعيت جغرافيايي

-5ºC   دما

NL15.gif
کمي ابري

پديده جوي  ---   سمت بادآرام   سرعت باد نامحدود   ديد افقي-9 ºC   نقطه شبنم1019 Hpa   فشار-16 ºC   كمينه دما -2 ºC   بيشينه دما0 mm   بارندگي 24 ساعته61 %   کمينه رطوبت94 %   بيشينه رطوبتتاريخ و ساعت بهنگام شدن اطلاعات : 17:30   29/10/1384
/ 0 نظر / 5 بازدید