کتاب اول

کتاب اول شهرستان کميجان باامکان دستيابی به شماره تلفنهای کميجان وتوابع وشمهاره تلفن ادارات ؛ارگانها ومراکز مهم تجاری به زيور طبع آراسته شد.

  
نویسنده : قاسم جاويد ; ساعت ٤:۱۸ ‎ب.ظ روز پنجشنبه ٢۱ اسفند ،۱۳۸٢